สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
(E-SLIP)

รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน
* หากท่านเพิ่งเข้าใช้งานครั้งแรกให้ใส่ "0123456"